Skip to main content

Audyty Energetyczne

Audyty Termomodernizacyjne i Remontowe

Oferujemy sporządzanie Audytów Energetycznych Termodernizacyjnych dla uzyskania premii termomodernizacyjnej w BGK

Podstawą prawną Funduszu Termomodernizacji i Remontów jest ustawa z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Celem Funduszu jest pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne, termomodernizacyjne wraz ze wzmocnieniem budynku wielkopłytowego i remontowe oraz wypłata rekompensat dla właścicieli budynków mieszkalnych oraz właścicieli części budynków mieszkalnych, w których były lokale kwaterunkowe.

Formy pomocy:

* premia termomodernizacyjna,
* premia remontowa,
* premia kompensacyjna.

Obsługując Fundusz Termomodernizacji i Remontów, Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podejmuje decyzję o przyznaniu premii, a następnie ją wypłaca.


PRZEDSIĘWZIĘCIE TERMOMODERNIZACYJNE

* ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczonych do zadań publicznych:

* w budynkach, w których modernizuje się wyłącznie system grzewczy — o co najmniej 10%,

*w pozostałych budynkach — o co najmniej 25%,

* ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie o co najmniej 25% rocznych strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego lub jeżeli zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,

* wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków — o co najmniej 20% w stosunku rocznym,

* całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.


PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA

Forma pomocy państwa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Stanowi spłatę kredytu zaciągniętego przez inwestora. Przysługuje jedynie podmiotom korzystającym z kredytu, zatem inwestorzy realizujący przedsięwzięcia termomodernizacyjne wyłącznie z własnych środków nie mogą z niej korzystać.

Jest ona przyznawana przez BGK w wysokości:

16% kosztów przedsięwzięcia,

21% kosztów przedsięwzięcia – w przypadku, gdy wraz z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku zostanie zainstalowana mikroinstalacja odnawialnego źródła energii o mocy maksymalnej co najmniej:

* 1 kW – w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego,

* 6 kW – w przypadku pozostałych budynków. W przypadku, gdy w budynku mieszkalnym, w którym jest realizowane przedsięwzięcie
termomodernizacyjne, znajdują się lokale inne niż mieszkalne, wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi iloczyn kwoty ustalonej jak wyżej i wskaźnika udziału powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w powierzchni użytkowej wszystkich lokali w tym budynku.

Inwestorowi realizującemu przedsięwzięcie termomodernizacyjne, wykonującemu dodatkowe połączenie warstwy fakturowej z warstwą konstrukcyjną warstwowych ścian zewnętrznych w budynkach wielkopłytowych przysługuje dodatkowe wsparcie w wysokości 50% kosztów:

* sporządzenia dokumentacji technicznej doboru i rozmieszczenia kotew metalowych, „ zakupu kotew metalowych do stosowania w betonie, przeznaczonych do wzmacniania połączeń warstw płyt wielowarstwowych,

* przygotowania otworów i montażu kotew metalowych.
Dodatkowe wsparcie zwiększa premię
termomodernizacyjną.


BENEFICJENCI PREMII TERMOMODERNIZACYJNEJ

właściciele lub zarządcy:

* budynków mieszkalnych,

* budynków zbiorowego zamieszkania,

przez które rozumie się: domy opieki społecznej, hotele robotnicze, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, domy dziecka, domy emeryta i rencisty, domy dla bezdomnych oraz budynki o podobnym przeznaczeniu, w tym plebanie, domy zakonne i klasztory,

* budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczonych do zadań publicznych,

* lokalnych sieci ciepłowniczych i źródeł ciepła

bez względu na status prawny należą więc do nich np.:

* jednostki samorządu terytorialnego,

* wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,

*towarzystwa budownictwa społecznego,

*spółki prawa handlowego,

* osoby fizyczne.

Wyłączeniu podlegają jednostki budżetowe
i samorządowe zakłady budżetowe.


WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O PREMIĘ TERMOMODERNIZACYJNĄ

Podstawowym warunkiem jest przedstawienie audytu energetycznego. Audyt powinien być dołączony do wniosku o przyznanie premii termomodernizacyjnej, składanego wraz z wnioskiem kredytowym w banku kredytującym.

Jeśli inwestor wraz z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym przewiduje wykonanie dodatkowego połączenia warstwy fakturowej z warstwą konstrukcyjną warstwowych ścian zewnętrznych w budynku wielkopłytowym, do wniosku należy dołączyć dokumentację wzmocnienia budynku wielkopłytowego (zawierającą informację o koszcie wykonania wzmocnienia oraz dokumentację techniczną doboru i rozmieszczenia kotew). Kolejne warunki związane są z udzieleniem i spłatą kredytu:

* bank kredytujący podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu zgodnie z własnymi procedurami, oceniając zdolność kredytową wnioskodawcy oraz ustanawiając wymagane zabezpieczenie spłaty kredytu,

* kwota kredytu ma stanowić co najmniej 50% kosztów przedsięwzięcia i wynosić nie mniej niż wysokość przysługującej premii,

* inwestor oświadcza we wniosku o przyznanie premii między innymi, że kredyt nie jest przeznaczony na sfinansowanie prac, na które uzyskano wsparcie ze środków publicznych,

* kredyt jest uruchamiany pod warunkiem przyznania premii termomodernizacyjnej.


AUDYT ENERGETYCZNY

Opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii. Audyt jest podstawą do uzyskania prawa do premii termomodernizacyjnej, stanowi także założenia do projektu budowlanego dotyczącego realizowanego przedsięwzięcia.

W przypadku wzmocnienia budynku wielkopłytowego wymagane jest potwierdzenie w audycie energetycznym, że po zrealizowaniu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poddane mu elementy budynku będą spełniać stosowane od 31 grudnia 2020 r. wymagania minimalne dla budynków w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej – określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy
z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

Audyt remontowy budynku mieszkalnego zawiera:

 • Ocenę aktualnego stanu technicznego budynku i jego instalacji
 • Określenie charakterystyki energetycznej budynku
 • Wykaz usprawnień termomodernizacyjnych wchodzących
 • w zakres przedsięwzięcia remontowego, niezbędnych do spełnienia warunku dotyczącego zmniejszenia rocznego zapotrzebowania na ciepło, i ocenę uzyskanych oszczędności energii
 • Opis techniczny przedsięwzięcia remontowego przewidzianego do realizacji

Standardowe opracowanie może być uzupełnione o kosztorysy inwestorskie wymagane do udokumentowania szacunkowych kosztów remontu. Audyt spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz w „Rozporzązeniu zmieniającym”

Metodyka

 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (wraz z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej
 • PN-EN ISO 6946 „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”
 • PN-EN ISO 13370 „Właściwości cieplne budynków – Wymiana ciepła przez grunt – Metody obliczania”
 • PN-EN ISO 14683 „Mostki cieplne w budynkach – Liniowy współczynnik przenikania ciepła – Metody uproszczone i wartości orientacyjne”
 • PN-EN ISO 12831 „Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego”