Skip to main content

Audyty Przedsiębiorstw

Audyt Energetyczny Obowiązkowy dla Przedsiębiorstwa

Nasza firma oferuje przeprowadzanie audytów energetycznych zgodnych z wytycznymi zawartymi w Ustawie o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku oraz w normie PN-EN 16247. Celem audytu energetycznego jest wskazanie usprawnień energetycznych do zrealizowania w ramach działalności podmiotu audytowanego.

Audyt energetyczny składa się z:

 • bilansu energetycznego podmiotu audytowanego,
 • zalecanych przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną,
 • analizy wpływu zalecanych przedsięwzięć na efektywność ekonomiczną i oddziaływanie na środowisko.

Podczas audytu energetycznego szczegółowej analizie poddawane są:

 • źródła ciepła, energii elektrycznej i chłodu,
 • układy i instalacje grzewcze, ciepłej wody użytkowej, klimatyzacji, wentylacji, chłodzenia, sprężonego powietrza,
 • budynki i instalacje przemysłowe,
 • oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne,
 • sieci przesyłowe ciepła, gazu ziemnego, energii elektrycznej,
 • urządzenia i procesy technologiczne,
 • transport.

Kto musi wykonać audyt energetyczny?

Obowiązek wykonania audytu energetycznego spoczywa na każdym przedsiębiorstwie, które w dwóch ostatnich latach obrotowych spełniło przynajmniej jeden z warunków:

 • zatrudniało średniorocznie nie mniej niż 250 pracowników;
 • osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro oraz suma aktywów bilansów sporządzonych na koniec jednego z tych lat przekroczyła równowartość w złotych 43 milionów euro.

Każdy audyt energetyczny przeprowadzany jest przez wysoko wykwalifikowany zespół posiadający wieloletnie doświadczenie w dziedzinie auditingu. Swoją wiedzą wspierają Nas również pracownicy dydaktyczni Politechniki Warszawskiej. Do wszystkich pomiarów używany jest wysokiej klasy sprzęt specjalistyczny.

Na podstawie audytu sporządzany jest raport, który opiera się na aktualnych, reprezentatywnych i możliwych do zidentyfikowana danych dotyczących zużycia energii. Zawiera on szczegółowy opis struktury zużycia energii, obejmujący także procesy technologiczne, budynki i transport. Przedstawiane zostają również propozycje możliwych do przeprowadzenia inwestycji mających na celu podwyższenie efektywności energetycznej w danych obszarach oraz analiza ich opłacalności.

Dlaczego warto przeprowadzić audyt energetyczny w przedsiębiorstwie?

 • Obowiązek ustawowy – kara do 5% przychodów z poprzedniego roku podatkowego za nieprzeprowadzenie audytu w terminie do 30.09.2017 r.
 • Identyfikacja słabych punktów – wskazanie newralgicznych obszarów gospodarki energetycznej wymagających poprawy
 • Rekomendacje – wskazanie oraz opracowanie pod kątem technicznym i ekonomicznym przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną.
 • Oszczędności – rezultatem wykonania pełnego audytu oraz przedsięwzięć jest uzyskanie oszczędności (zarówno po stronie eliminacji strat jak również potencjalnych dochodów).
 • System zarządzania energią – audyt energetyczny jest w znaczącym stopniu wkładem do dokumentacji systemu ISO 50 001.