Skip to main content

Świadectwa Charakterystyki Energetycznej

Świadectwa Energetyczne

Oferujemy sporządzenie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej dla nadzoru przy odbiorze budynku oraz przy sprzedaży.


Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Jest to wydany przez upoważnionego specjalistę dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, takie jak ogrzewanie, ciepła woda, wentylacja i klimatyzacja. W świadectwie ocenia się potrzeby energetyczne wynikające z przeznaczenia i standardu budynku oraz jego systemów instalacyjnych czyli na podstawie jego stałych, obiektywnych cech, a nie na podstawie pomiaru zużycia energii, które może się zmieniać w zależności od sposobu eksploatacji i zwyczajów użytkowników.

Charakterystyka energetyczna jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele CO, CWU, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia. Określanie zintegrowanej charakterystyki energetycznej polega na zestawieniu cech ocenianego budynku. Charakterystyka energetyczna ocenianego budynku i jej porównanie z danymi określonymi dla budynku nowego oraz przebudowanego są podstawą do obliczenia wskaźnika EP – energii końcowej, wyrażonej w kWh/m2*rok a następnie wskaźnika EK- energii końcowej. Energia końcowa jest wynikiem energii EP pomniejszona o stratę przesyłu ciepła. Energia końcowa EK wyrażona w kWh/m2*rok pozwala na przybliżone obliczenie kosztów utrzymania budynków na cele ogrzewcze.

Świadectwo jest przygotowywane w formie pisemnej. 

Świadectwo zawiera:
Podstawowe dane dotyczące budynku i ilość energii niezbędnej na potrzeby wynikające z ogrzewania, korzystania z ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków niemieszkalnych także ilość energii wymaganej na potrzeby oświetlenia. 
Wskaźniki porównawcze. 
Wytyczne i wskazania możliwych usprawnień pozwalających obniżyć zapotrzebowanie na energię.
Dlaczego świadectwa są potrzebne?

Cechy energetyczne decydują o koszcie eksploatacji oraz mają istotny wpływ na komfort użytkowania pomieszczeń w budynkach. Dlatego nabywcy i najemcy muszą mieć dostęp do danych charakteryzujących jakość energetyczną budynku. Wprowadzenie oceny energetycznej umożliwia zawieranie uczciwych transakcji sprzedaży i wynajmu. Świadectwo ułatwia właścicielowi wiarygodne przedstawienie walorów budynku lub lokalu oferowanego do sprzedaży lub wynajmu, a dla nabywcy lub najemcy stanowi zabezpieczenie przed ewentualnymi nieujawnionymi wadami kupowanego czy wynajmowanego budynku lub lokalu. Świadectwa energetyczne stawiają właścicieli, nabywców i najemców w komfortowej sytuacji, ponieważ dysponują oni jawną charakterystyką energetyczną budynków. Spodziewamy się także, że przyczynią się one do stałego zmniejszania zużycia energii związanej z użytkowaniem budynków. 

Wprowadzenie świadectw powinno:
zachęcić do projektowania i budowy budynków energooszczędnych, 
stymulować poprawę cech energetycznych budynków istniejących, 
stanowić ważny czynnik w konkurencji rynkowej przy wynajmie i sprzedaży.
Kiedy sporządza się świadectwa charakterystyki energetycznej i dla jakich budynków oraz lokali? 

Obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej dotyczy: 
budynku nowego oddawanego do użytkowania 
budynku istniejącego w przypadku jego sprzedaży lub wynajęcia nowemu najemcy 
W przypadku budynku z lokalami mieszkalnymi lub częściami budynku stanowiącymi samodzielną całość techniczno-użytkową świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza się także dla lokalu mieszkalnego lub jego części. Ten typ świadectwa trzeba sporządzić przed przekazaniem użytkownikowi lokalu lub części budynku w nowym budynku, a także przy sprzedaży lub wynajęciu nowemu najemcy oraz przy ustaleniu odrębnej własności w budynku spółdzielczym. W przypadku nowych budynków oddawanych do użytku świadectwo energetyczne jest dokumentem wymaganym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Świadectwo jest ważne 10 lat. Nowe świadectwo należy sporządzić, jeżeli upłynął termin jego ważności lub gdy w wyniku przebudowy lub remontu uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.

Obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej dotyczy budynków i lokali mieszkalnych wprowadzanych na rynek do obrotu pierwotnego i wtórnego.

Świadectwa energetycznego dla konkretnego budynku nie może przygotowywać jego projektant, kierownik budowy, zarządca budynku ani jego właściciel. Ten zakaz, który jest wprowadzany do projektu ustawy o systemie oceny energetycznej budynków, ma na celu wyeliminowanie zagrożenia nieobiektywności i niezależności osób oceniających budynek i jest podyktowany koniecznością zachowania właściwych postaw etyczno-moralnych. 

Z obowiązku posiadania świadectw zwolnione są budynki:
podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków, 
używane jako miejsca kultu i do działalności religijnej, 
przeznaczone do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata, 
niemieszkalne służących gospodarce rolnej, 
przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m²/rok, 
mieszkalne przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku, 
wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m².
Korzyści związane z wydaniem świadectwa energetycznego:
Właściciel budynku/lokalu przeznaczonego do sprzedaży lub najmu ma możliwość uzyskania ceny sprzedaży lub najmu odpowiedniej do wysokiej jakości budynku\lokalu. 
Nabywca i najemca budynku/lokalu mają wiarygodne i obiektywne informacje o jego charakterystyce energetycznej oraz o spodziewanych kosztach eksploatacji. 
Deweloper lub wykonawca nowego budynku ma możliwość uzyskania za realizację budowy ceny odpowiadającej wysokiej jakości budynku.


Wzór Świadectwa Energetycznego