Skip to main content

Charakterystyki Energetyczne

Projektowe Charakterystyki Energetyczne

Oferujemy sporządzenie Projektowanej Charakterystyki Energetycznej dla projektu budowlanego wraz z Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Wykonanie projektowej charakterystyki energetycznej budynku jest częścią projektu budowlanego. Zgodnie z rozporządzeniem MI w sprawie zakresu i form projektu budowlanego (§11 ust. 2, pkt 9 a-d) należy spełnić wymagania energooszczędności nie tylko dla izolacji termicznej przegród, ale także dla rozwiązań instalacyjnych. Zatem konieczne jest określenie w projekcie wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej EP [kWh/m]

Analiza możliwości wykorzystania wysoko efektywnych systemów alternatywnych

3 października 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DzU poz. 762).

Przepisy powodują zmianę zakresu opisu technicznego projektu budowlanego poprzez dodanie do niego analizy możliwości racjonalnego wykorzystania wysoko efektywnych systemów alternatywnych.

Zgodnie z nowym brzmieniem § 11 ust. 2 pkt 12 ww. rozporządzenia, opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego powinien określać analizę możliwości racjonalnego wykorzystania wysoko efektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, do których zalicza się zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności, gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii ze źródeł odnawialnych w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego, oraz pompy ciepła. Zastosowanie tych systemów ma być rozważane na etapie sporządzania projektu budowlanego, który jest zatwierdzany w decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego. Rozwiązanie to ma zracjonalizować zużycie energii w budynkach oraz stosowanie rozwiązań alternatywnych tam, gdzie ma to ekonomiczne, techniczne i środowiskowe uzasadnienie.


Analiza ta powinna określać:


roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków,
dostępne nośniki energii,
warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych,
wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako połączenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,
obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię,
wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię. Jednocześnie wymienioną wyżej analizę będzie można przeprowadzić dla wszystkich znajdujących się na tym samym obszarze budynków o tym samym przeznaczeniu i o podobnych parametrach techniczno-użytkowych.

Do tej pory warunek ten dotyczył tylko budynków o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2.

Obliczenia tworzymy w modelu 3D